Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Θέσεις για μετάταξη εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα


Θέσεις για μετάταξη εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα
Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε
διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 και του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 /9−8−2013 (ΦΕΚ Β΄1992) Υπουργικής Απόφασης. 
2. Το υπ’ αριθμ. 15 πρακτικό της από 20−12−2013 συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, όπου διατυπώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, αναφορικά με το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013,όπως ισχύει, 
που θα μετακινηθεί, με μετάταξη καθώς και η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα για την κάλυψη θέσεων/υπηρεσιακών αναγκών με τις αντίστοιχες κλάδους/ειδικότητες, ύστερα από τις υπ’ αριθ.ΔΙΠΙΔΔ/Β−2/1/οικ.22788/16.8.2013 και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/50/οικ.29096/25.10.2013 προσκλήσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το υπ’ αριθμ. 4807/19−12−2013 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ανακοινώνει:
1. Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο
2. Καλούνται οι ως άνω Διευθύνσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων−Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, να καταχωρίσουν τα ορθά τους στοιχεία στα σχετικά έντυπα αιτήσεων και να τους τα κοινοποιήσουν με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ανωτέρω κοινοποίηση, οι υπάλληλοι δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων ενώπιον των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντάσσει με ευθύνη της πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ. 22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992 Β΄) Υπουργική Απόφαση. 
2. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης. 
3. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες Α, Β, Γ, Δ οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου